Уважаеми родители,

 

 

Вашето дете вече е ученик! Притесненията Ви са много, неяснотите също. Надявам се материалите, публикувани тук, да са Ви от полза. Ние имаме едни и същи цели, да правим най-доброто за нашите деца! Нека бъдем единни в изискванията си, взаимно да се уважаваме и помагаме, това ще направи щастливи децата, които вие отгледахте и поверихте на нас!

Госпожа Тонка Панайотова 

 

 

Добрите родители дават на децата си

корени и криле. Корени, за да знаят

къде е домът им, и криле,

за да летят надалеч и да правят онова,

на което са били научени.

Бети Б. Янгс

 

 Родители

 

Чл. 140и. (Нов -  ДВ, бр. 51 от 2009 г.) ППЗНП

(1) Детската градина, училището и обслужващото звено осъществяват процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата и учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

(2) Родителите имат следните права:

1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им вобразователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да участват в родителските срещи;

4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина, училището или обслужващото звено;

5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

6. да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено;

7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

(3) Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището, детската градина и обслужващото звено при записване на детето или ученика;

3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

5. да се явяват в детската градина, училището и обслужващото звено, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.

 

родители

Детето ми не ми споделя...

17.07.2011 09:19
Всеки родител се вълнува от развитието и живота на детето си. През ранните години притесненията са от един сорт, през късните от друг, но през цялото време искаме да сме до детето си и да знаем какво му се случва. Какви са възможните причини, поради които детето може да не ви споделя?

Пазете децата от вредното влияние на екрана

17.07.2011 08:35
Проблемът идва оттам, че децата стоят по 10 и повече часа пред екрана. Това продължително медийно влияние се отразява негативно особено много върху здравето на децата, върху социалните им контакти, поведението, възпитанието и образованието им. Защо продължителното стоене пред екрана е вредно...

Децата в ролята на учители

17.07.2011 08:30
Винаги има какво да научим от децата си. Вгледайте се в техните мимики и жестове, заслушайте се в обясненията им, замислете се върху думите им.Какво може да научите от децата?

Как да възпитате любов у децата?

17.07.2011 08:27
През първите седем години детето трябва да бъде научено да обича. Отговор на въпроса как да направим това ще откриете тук.

Нуждае ли се детето от логопед?

17.07.2011 08:23
Процентът на децата нуждаещи се от логопед непрекъснато расте. Как да открием дали детето има говорен проблем?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

За най-добрата майка! Честит празник!

Photo Frames. Tender Rose